PRIVACY VERKLARING BD LEASE

Als gewaardeerde (potentiële) klant van BD Lease stellen wij u hierbij op de hoogte van de belangrijkste punten omtrent de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

BD Lease kan gegevens verzamelen en verwerken die u via telefonisch contact, e-mail verkeer of via (aanvraag-) formulieren op de website of anderszins, heeft verstrekt.

In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert BD Lease uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens BD Lease. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens BD Lease, die uw persoonsgegevens beschermt.

Deze Privacy Verklaring geeft u een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Verzamelaar en verwerker van uw gegevens

BD Lease

Adres: Drielindendreef 50, 4839 AH  te Breda.

Bezoekadres: Stadionstraat 15B, 4815 NC te Breda

Telefoonnummer: 088 – 1101400

E-mailadres: info@bdlease.nl

Website: www.bdlease.nl

Gegevensverwerking

BD lease verwerkt informatie voor onderstaande doeleinden:

a. Informatieverstrekking

De verwerking van persoonsgegevens is gericht op het geven van informatie over producten en diensten van BD lease en van de met haar samenwerkende partijen, hierna te noemen wederpartijen, zoals:

  • Banken
  • Verhuurmaatschappijen
  • Leasemaatschappijen
  • Financieringsmaatschappijen en in het verlengde daarvan het Bureau Krediet Registratie te Tiel

b. Acceptatie-doeleinden

Het beoordelen, afwijzen, accepteren en opmaken van aanbiedingen en overeenkomsten voor (potentiële) klanten bij het eventueel aangaan van leaseovereenkomsten via wederpartijen en het laten afwikkelen van betalingsverkeer.

c. Goed functionerende website

In verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of onze website www.bdlease.nl voldoende aansluit op de wensen van haar gebruikers.

d. Promotiedoeleinden

De verwerking van persoonsgegevens is gericht op het kunnen uitvoeren van promotionele activiteiten t.b.v. BD lease en haar wederpartijen.

e. Statistische doeleinden

Het door BD lease en haar wederpartijen verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.

Persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens omdat u informatie of een aanbieding wenst of gebruik maakt van onze diensten of omdat u (via de website) gegevens aan BD Lease heeft verstrekt. De navolgende persoonsgegevens kunnen wij, afhankelijk van het door u gewenste product, verzamelen:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • N.A.W. gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Uw persoonlijke gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden die geen verwerker, wederpartij, dochtermaatschappij(en) van of anderszins gerelateerd zijn aan BD lease.

Uw persoonsgegevens worden voor een aanbieding of contractaanvraag tevens aan (verwerkers van) wederpartijen ter beschikking gesteld. Alle met BD lease samenwerkende financieringsmaatschappijen zijn AFM geregistreerd en conformeren zich aan de AVG. Met deze wederpartijen heeft BD lease een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor uw privacy is gewaarborgd. De voorwaarden verschillen per wederpartij. BD lease is uitsluitend verantwoordelijk en aansprakelijk voor haar eigen verwerking van uw persoonsgegevens en niet van enige andere wederpartij of verwerker daarvan.

Identiteit en doeleinden

Indien persoonsgegevens worden verzameld informeert BD lease u over haar identiteit en de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens, tenzij BD lease op goede gronden mag aannemen dat u daarvan reeds op de hoogte bent. Aan deze informatieplicht wordt voldaan vóór het moment van verkrijging van de persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens 3 maanden. Indien een financieringsaanvraag niet leidt tot een overeenkomst worden de door u aangeleverde persoonsgegevens verwijderd.

Rechten uitoefenen

U bent onder de voorwaarden in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens BD lease gerechtigd om schriftelijk een overzicht te vragen van de persoonsgegevens die BD lease heeft verwerkt. Om er zeker van te zijn dat u zelf het verzoek tot inzage heeft gedaan, vragen wij u een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen. Op verzoek zenden wij u de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens BD lease toe. BD lease zal, behoudens de in artikel 9 van de Gedragscode genoemde uitzonderingsgevallen, u binnen vier weken na ontvangst van het verzoek een overzicht van de persoonsgegevens doen toekomen.

U kunt vervolgens een verzoek tot correctie of verwijdering doen. Om er zeker van te zijn dat u zelf het verzoek tot inzage heeft gedaan, vragen wij u een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen. Indien door BD lease geen persoonsgegevens zijn verwerkt, zal BD lease dit tevens binnen vier weken na ontvangst van het verzoek aan u laten weten. Vraag voor een verzoek of klacht ons Klachtenformulier Persoonsgegevens BD lease aan.

Cookie-gebruik

Om de website www.bdlease.nl beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, kunnen bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website worden verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit kan leiden tot een minder goede werking van de website.

[ptchrgdprcookies]

Google

Via de website wordt een analytische cookie geplaatst van Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken de dienst om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Door deze analyses kunnen wij de website verbeteren op het gebied van gebruiksvriendelijkheid. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven en er worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

Websites van derden

Deze Privacy Verklaring BD lease is niet van toepassing op websites van derden die via de website www.bdlease.nl (via links of anderszins) kunnen worden bezocht.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan meteen contact met ons op.

Heeft u vragen?

Indien u vragen heeft over deze Privacy Verklaring of de wijze waarop BD lease uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u contact opnemen met ons. Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, kunt u dit ook aan ons doorgeven.

Wijzigingen Privacy Verklaring BD lease

BD lease behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy Verklaring. Voor de laatste versie verwijzen wij u steeds naar de website www.bdlease.nl. Zo bent u altijd op de hoogte van eventuele wijzigingen.